Siemiatycze

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Uwaga!!!Czas pracy ośrodka

logo ZDZ

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Siemiatyczach w dniach 10 oraz 12 sierpnia  będzie nieczynny .  Za utrudnienia przepraszamy.

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie pandemii COVID-19

indeks

Od 1 września 2021 roku obowiązują procedury bezpieczeństwa na terenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach ZDZ w Białymstoku. Każdy ze słuchaczy zobowiązany jest sie z nimi zapoznać oraz potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem w sekretariacie. Procedury zostaną przesłane elektronicznie do słuchaczy Liceum dla Dorosłych.

Zwiększ swoje Kwalifikacje

zs

 ZDOBĄDŹ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI!

POPRAW WARUNKI ZATRUDNIENIA!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Siemiatyczach zaprasza do udziału w projekcie "Zwiększ swoje Kwalifikacje - kompleksowy program wsparcia osób pracujących". Do udziału zapraszamy osoby pracujące po 30 roku życia, zamieszkujące na terenie powiatu: bielskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- ich zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00 zł

- zatrudnione są na podstawie umów krótkoterminowych, tj. takich, które kończą się w okresie realizacji projektu lub trwają nie dłużej niż 6 miesięcy

- pracują w ramach umów cywilno-prawnych.

 

 

 

Zapewniamy:

- bezplatny udział w projekcie

- stypendium szkoleniowe - 8,69 zł brutto za każdą faktyczną godzinę uczestnictwa w szkoleniu zawodowym

- zwrot kosztów dojazdu na poradnictwo, szkolenia

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną. 

Regulamin udziału w projekcie:https://www.zdz.bialystok.pl/images/projekty/Pracuj%C4%85cy19/Za%C5%82%C4%85cznik_5_SW_-_Regulamin_udzia%C5%82u_w_projekcie_od_2.01.2021.pdf

Formularz zgłoszeniowy: https://www.zdz.bialystok.pl/images/projekty/Pracuj%C4%85cy19/Za%C5%82%C4%85cznik_6_SW_Formularz_zg%C5%82oszeniowy_w_2021.pdf

Więcej informacji oraz zapisy:

OKZ Siemiatycze, ul. Pałacowa 24

tel. /85/655 21 43

Kwalifikacje na start - III edycja

kwalifikacje 11

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Siemiatyczach poszukuje bezrobotnych osób po 30 roku życia do projektu "Kwalifikacje na start kompleksowy program wsparcia osób niepracujących - III edycja"

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • pozostające bez pracy (bierne zawodowo)
 • które ukończyły 30 lat
 • zamieszkują na terenie powiatu: bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego
 • należą co najmniej do jednej z grup tj.: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach (max średnie wykształcenie)

Zapewniamy:

 • bezplatny udział w projekcie
 • stypendia stażowe - 1440,00 zł netto miesięcznie
 • stypendium szkoleniowe - 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • zwrot kosztów dojazdu na poradnictwo, szkolenia, staże
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w czasie trwania szkolenia i stażu
 • przerwy kawowe i obiadowe na szkoleniach

Szczegółowe informacje w Regulaminie projektu lub siedzibie Ośrodka Kształcenia Zawodowego Siemiatyczach.

Regulamin udziału w projekcie: https://www.zdz.bialystok.pl/images/projekty/Kwalifikacje19/Za%C5%82%C4%85cznik_5_SW_-_Regulamin_udzia%C5%82u_w_projekcie_od_2.12.2020_.pdf

Formularz zgłoszeniowy: https://www.zdz.bialystok.pl/images/Kwalifikacje19/Za%C5%82%C4%85cznik_6_SW_Formularz_zg%C5%82oszeniowy.pdf

 

 

Egzamin E i D

uslugi taryfowe

Zapraszamy  do Ośrodka ZDZ na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D)

 

TERMIN EGZAMINU: planowany termin - początek czerwca 2021 r.

 Miejsce egzaminu: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 24

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r. 

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

W  Ośrodku Kształcenia Zawodowego organizujemy egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w następujących grupach:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:

 • wypełniony wniosek
 • dowód wniesionej opłaty (koszt: 280,00 zł/wniosek)
 • dowód osobisty
 • dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

OKZ Siemiatycze, ul. Pałacowa 24,

tel. /85/ 655 21 43

e-mail: siemiatycze@zdz.bialystok.pl

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

doctor 1010903 Nigdy nie wiesz kiedy na swojej drodze spotkasz osobę, której będziesz musiał pomóc. Aby zrobić to profesjonalnie, nie szkodząc poszkodowanemu, należy znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jeśli jeszcze ich nie znasz lub nie czujesz się na siłach by pomóc - ten kurs jest właśnie dla Ciebie! 

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników (organizatorów i uczestników systemu pierwszej pomocy) do organizowania, utrzymywania i uczestniczenia w sprawnym systemie pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Szkolenie ma charakter praktyczny.

 

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • Ocena stanu poszkodowanego i sytuacji
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 • Postępowanie w przypadku zaburzeń krążenia i oddychania
 • Postępowanie w przypadku mechanicznych uszkodzeń ciała i krwotokach
 • Postępowanie w przypadku urazów chemicznych, termicznych i elektrycznych
 • Postępowanie w przypadku urazów chemicznych, termicznych i elektrycznych
 • Ewakuacja poszkodowanego
 • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

 

Informacje organizacyjne:

Czas trwania kursu: 8 godzin lekcyjnych

Planowany termin realizacji szkolenia: po zebraniu minimum 8 osób

Cena szkolenia: 120 zł/osoba

Więcej informacji oraz zapisy:

OKZ Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel. /85/655 21 43

Operator wózków jezdniowych prowadzimy rekrutację na kurs

Wozki miniatura Siemiatycki Ośrodek ZDZ zaprasza na kurs - Operator wózków jezdniowych!

Kursy na wózki widłowe zyskują na popularności, ponieważ zwiększają szanse na znalezienie zatrudnienia na stanowisku operatora tych urządzeń. Co więcej, pracę można otrzymać nie tylko w kraju, ale również za granicą - zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255  z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

Przyjdź, zdobądź uprawnienia i dobrą pracę!

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM spotkań podamy na pierwszych zajęciach

CELEM SZKOLENIA jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA Z OBSŁUGI WÓZKÓW OBEJMUJE:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowę wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • praktyczną naukę jazdy,
 • czynności związane z wymianą butli.
Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
 • stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.
Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych:

35 godz., w tym praktyczna nauka jazdy wózkiem

 

Planowany termin realizacji szkoleń: po zebraniu grupy minimum 8 osób

Przyjmowanie zgłoszeń: na bieżąco

Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek ZDZ w Siemiatyczach, w trakcie szkolenia zapewniamy przerwę kawową - zajęcia teoretyczne

 

Dodatkowo po zakończeniu kursu obsługi wózków jezdniowych organizujemy na miejscu egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Koszt egzaminu wynosi 193,78 zł. 

 

Więcej informacji oraz zapisy:

OKZ Siemiatycze, ul. Pałacowa 24,

tel. /85/ 655 21 43

e-mail: siemiatycze@zdz.bialystok.pl