Siemiatycze

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

"WSPARCIE NA STARCIE" - II edycja

Siemiatycki Ośrodek Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku prowadzi  rekrutację do projektu:

„WSPARCIE NA STARCIE- szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą - II edycja”

 

Projekt skierowany jest do 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących subregion Bielski tj. powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne, Suraż przy czym 17osób (7 kobiet i 10 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 13 osób (8 kobiet i 5 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które spełniają 4 poniższe warunki:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 30 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne, Suraż
 • należą do jednej z następujących grup: 
       - osoby bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane w PUP), poszukujące pracy
       - osoby bierne zawodowo
 • oraz znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków: 
       - osoby powyżej 50 roku życia,
       - kobiety,
       - osoby niepełnosprawne,
       - osoby długotrwale bezrobotne,
       - osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie).

UWAGA! Rekrutacja do projektu w terminie  15 - 31.03.2018!

Formularze, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W tej rekrutacji kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Liczy się jakość Twojego pomysłu na Biznes!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć wypełniony czytelnie formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami (publikacja w zakładce Do pobrania) w terminie 15 - 31.03.2018 do godz. 15:30, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych:

 

WIĘCEJ INFORMACJI :KLIKNIJ TU

Więcej informacji oraz zapisy:

OKZ Siemiatycze, ul. Pałacowa 24

tel. /85/655 21 43