Siemiatycze

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Egzamin E i D

uslugi taryfowe

Zapraszamy  do Ośrodka ZDZ na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D)

 

TERMIN EGZAMINU: 14 WRZEŚNIA o godz. 17.00

 Miejsce egzaminu: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 24

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r. 

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

W  Ośrodku Kształcenia Zawodowego organizujemy egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w następujących grupach:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:

 • wypełniony wniosek
 • dowód wniesionej opłaty (koszt: 200,00 zł/wniosek)
 • dowód osobisty
 • dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

OKZ Siemiatycze, ul. Pałacowa 24,

tel. /85/ 655 21 43

e-mail: siemiatycze@zdz.bialystok.pl

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

doctor 1010903 Nigdy nie wiesz kiedy na swojej drodze spotkasz osobę, której będziesz musiał pomóc. Aby zrobić to profesjonalnie, nie szkodząc poszkodowanemu, należy znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jeśli jeszcze ich nie znasz lub nie czujesz się na siłach by pomóc - ten kurs jest właśnie dla Ciebie! 

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników (organizatorów i uczestników systemu pierwszej pomocy) do organizowania, utrzymywania i uczestniczenia w sprawnym systemie pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Szkolenie ma charakter praktyczny.

 

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • Ocena stanu poszkodowanego i sytuacji
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 • Postępowanie w przypadku zaburzeń krążenia i oddychania
 • Postępowanie w przypadku mechanicznych uszkodzeń ciała i krwotokach
 • Postępowanie w przypadku urazów chemicznych, termicznych i elektrycznych
 • Postępowanie w przypadku urazów chemicznych, termicznych i elektrycznych
 • Ewakuacja poszkodowanego
 • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

 

Informacje organizacyjne:

Czas trwania kursu: 8 godzin lekcyjnych

Planowany termin realizacji szkolenia: po zebraniu minimum 8 osób

Cena szkolenia: 120 zł/osoba

Więcej informacji oraz zapisy:

OKZ Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel. /85/655 21 43

Pomagamy zwalnianym

Siemiatycki Ośrodek ZDZ zaprasza do udziału w projekcie:
 
pomagamy zwalnianym„POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie outplacementowe”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.4 – Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

 

Celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 44 kobiet i 36 mężczyzn zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z woj. podlaskiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe do 28.02.2018r.

 

Projekt skierowany jest do 80 osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z województwa podlaskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby które:

- są na wypowiedzeniu, zagrożone zwolnieniem lub straciły pracę z przyczyn zakładu pracy w przeciągu 6 miesięcy

- zamieszkują województwo podlaskie

W ramach projektu zapewniamy
 • Bezpłatny udział w projekcie
 • Doradztwo zawodowe (5hh/os. w tym opracowanie IPD)
 • Poradnictwo psychologiczne (16h/gr): warsztat „gotowość do zmian”, wzmacnianie wiary w siebie, odbudowanie motywacji do podjęcia zatrudnienia. Dodatkowo opieka mentorska uczestników w trakcie udziału w projekcie (śr. 4h/os.)
 • Szkolenia zawodowe - przeciętnie 120 godz. szkolenia/os. realizowane w 5-6 os. grupach. Nie narzucamy tematyki szkoleń zawodowych, wybór szkolenia powinien wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD) stworzonego w trakcie doradztwa zawodowego. W trakcie szkoleń zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 5 zł za każdą godzinę szkolenia.
 • 3-miesięczne staże zawodowe (w czasie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł/m-c).
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
Ścieżka dotacyjna (przewidziana dla 6 osób)
 • Doradztwo zawodowe (5h/os. w tym opracowanie IPD)
 • Poradnictwo psychologiczne - Warsztaty "Gotowość do zmian" (16h.)
 • Szkolenie: "ABC Przedsiębiorczości" (40h.)
 • Doradztwo biznesowe (5 godz./os.)
 • Udzielenie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności dla 6 osób w maksymalnej wysokości 23 000 zł.

Załącznik_5._Regulamin_udziału_w_projekcie.pdf

Załącznik_nr_1a._Formularz_zgłoszeniowy-staż-1.doc

oświadczenie_pracodawcy_3-1.doc

 

Szczegółowe informacje w punkcie rekrutacyjnym:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Siemiatyczach

ul. Pałacowa 24

17-300 Siemiatycze

tel.: 85 655 21 43

e-mail: siemiatycze@zdz.bialystok.pl

Zapraszamy od pon. do pt. w godz.: 8.00-17.00

Język niemiecki

 

Siemiatycki Ośrodek ZDZ przyjmuje zapisy na następujące szkolenia:

 

 • Język niemiecki dla pielęgniarek, opiekunów medycznych i innych osób

  521707923

  związanych z branżą medyczną.

 

Abolwent kursu będzie w przyszłości umiał posługiwać się językiem niemieckim w codziennej pracy zawodowej na poziomie podstawowym. Przewidziane w nim zajęcia bazują na umiejętnościach językowych w zakresie ogólnym oraz na umiejętnościach i wiadomościach z zakresu terminologii medycznej

Zajęcia grupowe będą prowadzone metodami aktywizującymi, ze szczególnym wykorzystaniem technik stymulacji i inscenizacji.

 

 

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w Zakładach Opieki Zdrowotnej, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych oraz Opiekunowie medyczni, Opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, jak również wszystkie osoby pragnące nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu języka niemieckiego do posługiwania się w branży medycznej.

 

Informacje organizacyjne:

Planowany termin realizacji szkoleń: po zebraniu minimum 8 osób 

Przyjmowanie zgłoszeń: na bieżąco

Miejsce realizacji szkoleń: Ośrodek ZDZ w Siemiatyczach, w trakcie szkolenia zapewniamy przerwę kawową

 

Więcej informacji oraz zapisy:

OKZ Siemiatycze, ul. Pałacowa 24

tel. /85/655 21 43

Operator wózków jezdniowych prowadzimy rekrutację na kurs

Wozki miniatura Siemiatycki Ośrodek ZDZ zaprasza na kurs - Operator wózków jezdniowych!

Kursy na wózki widłowe zyskują na popularności, ponieważ zwiększają szanse na znalezienie zatrudnienia na stanowisku operatora tych urządzeń. Uprawnienia są ważne bezterminowo. Co więcej, pracę można otrzymać nie tylko w kraju, ale również za granicą - zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255  z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

Przyjdź, zdobądź uprawnienia i dobrą pracę!

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM spotkań podamy na pierwszych zajęciach

CELEM SZKOLENIA jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA Z OBSŁUGI WÓZKÓW OBEJMUJE:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowę wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • praktyczną naukę jazdy,
 • czynności związane z wymianą butli.
Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
 • stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.
Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych:

35 godz., w tym praktyczna nauka jazdy wózkiem

 

Planowany termin realizacji szkoleń: po zebraniu grupy minimum 8 osób

Przyjmowanie zgłoszeń: na bieżąco

Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek ZDZ w Siemiatyczach, w trakcie szkolenia zapewniamy przerwę kawową - zajęcia teoretyczne

 

Dodatkowo po zakończeniu kursu obsługi wózków jezdniowych organizujemy na miejscu egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Koszt egzaminu wynosi 152,00 zł. 

 

Więcej informacji oraz zapisy:

OKZ Siemiatycze, ul. Pałacowa 24,

tel. /85/ 655 21 43

e-mail: siemiatycze@zdz.bialystok.pl

Szerokie horyzonty

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SIEMIATYCZACH PROWADZI REKRUTACJĘ DO PROJEKTU


horyzontyzmeinionyy"Szerokie horyzonty - mobilnosc międzynarodowa


na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych"

 

Zdobądź międzynarodowe doświadczenie!

 

Hiszpania, Portugalia, Szwecja – Staż dla Ciebie!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu są w wieku 18-35 lat
 • zamieszkują na terenie woj. podlaskiego i warmińsko mazurskiego (podregion ełcki)
 • łącznie spełniają trzy warunki, czyli nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcąca się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

UWAGA: Studenci studiów zaocznych i słuchacze szkół zaocznych mogą uczestniczyć w projekcie!

 • są nieprzerwalnie bezrobotne (niekoniecznie zarejestrowane w PUP) od min. 6 miesięcy - osoby w wieku do 25 r.ż. i min. 12 miesięcy - osoby powyżej 25r.ż
 • miały kontakt z branżą: gastronomiczną i hotelarską, fryzjerską i kosmetyczną lub opieki nad osobami zależnymi w dowolnej formie (szkoła, kursy, praktyka, staż, wolontariat itp.)
 • są gotowe do wyjazdu za granicę na 2-miesięczny staż.

 

W ramach projektu zapewniamy:

 • 2 - miesięczny staż zawodowy w zagranicznych firmach
 • kursy językowe i przygotowawcze do wyjazdu
 • indywidualne szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach
 • wsparcie i opiekę w trakcie całego projektu i wyjazdu
 • organizację i pokrycie kosztów stażu zagranicznego, w tym: miejsca stażu, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe
 • atrakcyjne warsztaty i indywidualne szkolenia zawodowe
 • stypendia szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu.

Nie zwlekaj zapisz się do projektu!

Szczegółowe informacje dostępne w Ośrodkach ZDZ lub na stronie www.zdz.bialystok.pl